Scam Email(s) from Steven Roberts to Inger (Norway)

 

View profile of Steven Roberts

Letter 1

Hei der,
Takk for meldingen du sendte til meg er sa glad for at du tar deg tid til a skrive meg virkelig hores sa bra og jeg ma si at du ser sa vakkert i picture.I din vil elske a snakke forst litt om meg selv, det er sa mye a utforske nar du prover a bli kjent med meg, men ukomplisert og rett frem, jeg er Steve ved navn, en med en gutt, men han er en stor gutt na 25 ar gammel og han bor pa sin egen i USA. Am sterk til a gjore hva jeg vil er sterk pa hjertet. Jeg liker camping, fotturer og tennis. Jeg er lett a ga, jeg hater a kjede, og jeg liker ikke a krangle. Morsomme mennesker er mine favoritter. Jeg liker a fiske. Jeg er ikke en som oppholder seg pa samme rutine som jeg liker a se at alle er komfortable og har en god tid. Det er mange ting i livet som jeg verdsetter, ?rlighet, hardt arbeid, tenker pa andre for deg selv. Min storste tingen er ansvar og prioriteringer, hvis du ikke kan ta vare pa disse tingene vil du alltid slite seg gjennom livet. Ogsa jeg liker a ta turer nar jeg kan. Jeg liker a ha drikke i helgene, og ha en god tid av med venner a komme overens med alle, men mest av alt jeg elsker folelsen av a hjelpe andre og prover a fa dem til a smile. Det er den mest utrolige folelsen a se noens ansikt lyse opp a vite at du er selv ansvarlig for a sette den der.
Jeg ble fodt i Australia i delstaten Victoria og migrerte til Sor-Afrika sammen med faren min da jeg var 5 ar gammel, min aller forste air fly tur. Jeg bodde i SouthAfrica ar, lever jeg mitt liv der og jeg jobbet som veterin?r sykepleier i ca 28 ar, jeg da flyttet til Australia etter dodsfallet til foreldrene mine i fjor juni og jeg fortsetter med min avdode mammas Gem steiner virksomhet i ar februar og det er det jeg gjor na som min job.I hap om at alt kan fungere for oss er vi bade seriose om dette forholdet hvis ting ikke fungerer mellom oss kan vi ga videre med livene vare hvor vi bestemmer oss for a leve, men jeg antar Norge, et sted i Europa eller andre steder du vil elske oss til a leve i verden. Som faktisk ikke jeg bodde i Norge, men jeg kom til Norge sammen med en venn av meg pa ferie og min venn er en Norwegain han ogsa bor i Australia Som er fortsatt i Norge na jeg liker dette landet, og er klar til a starte en ny liv her med en som deg om vi liker hver other.Norway er et godt land jeg liker folk her, og jeg ble ogsa fortalt mye om norske kvinner at de kjenner verdien av mennene og hvordan a lage en mann lykkelig, sa jeg bestemte meg for a bli norsk datingside, ?rlig min venn hjalp meg a sette opp profilen min, sa det er derfor er pa omradet for a se om jeg vil mote min "Mrs Right". Na har jeg besluttet a starte et nytt liv i Norge, men jeg ma jobbe med min avdode mor virksomhet som er grunnen i noen dager reiser jeg til Malaysia pa en forretningsreise. Jeg kan v?re der for bare 10 dager da vil jeg komme tilbake til Norway.I vil gjerne mote deg for jeg gar til Malaysia eller nar jeg kommer tilbake sa far vi se om vi vil like hverandre og vi vil starte derfra. Am en ny til online dating og jeg har aldri snakket med mange kvinner pa nettet, men bare bare noen fa kvinner som var interessert i a fa en mann bare for one night stand hvis du skjonner hva jeg mener og a v?re oppriktig, lese profilen din ved oversettelse til bedre forsta, sa flott og det virkelig holdt min oppmerksomhet, gjorde det meg vite litt mer om deg. Jeg er faktisk ny pa dette online dating ting og sluttet med sikte pa a mote noen jeg kan tilbringe resten av livet mitt med, noen som vet hva hun vil i en mann som meg og er ikke redd for a uttrykke sine folelser. Jeg har v?rt i 2 forhold etter at jeg mistet min kone 8 ar siden, men ting ble ikke fungerer mellom oss. Sa siden da har jeg tatt min tid og jeg onsker ikke a date noen feil kvinne igjen, men en kvinne som kjenner verdien av en mann og som er unge til sinns, hvis ting fungerer bra mellom oss jeg enkelt kan flytte det er ikke noe problem for meg, men jeg vil gjerne ha en partner som er engasjert, kj?rlig, sensuell, omsorgsfull og romantisk. En som ikke vil v?re redd for a prove nye ting. En partner som er oppriktig og ikke jukse ikke. Jeg liker en kvinne som er lojal og har en sterk folelse av familien. Jeg soker en livslang partner som jeg skal stole pa med alt jeg har. En kj?rlig en, en som vil sta ved siden av meg gjennom livets sma oppturer og nedturer, en som kan gi ikke bare ta. Se jeg har masse kj?rlighet a gi deg, men bare gi meg sjansen til a elske deg og bevise meg til deg. Jeg dont jukse eller spille spill med folks folelser, det er ikke min vei.

Min favoritt setning ... mine ord a leve etter ..... "Alt skjer for en grunn". Jeg vet det hores ut som en klisje, men det er en l?rdom i alt vi opplever, gode eller darlige. Ya, ya, do ya, yo, yo, yo, ya, kast, ya, yo ......... ikke noe imot meg ... lol. Vennligst send meg noen tanker og la meg vite om du fortsatt har interesse i meg. Jeg vil gjerne chatte med deg pa msn messenger, og kanskje vi kan fa vite litt mer om hverandre. Jeg har lagt deg til min msn messenger, slik at vi kan chatte og fa vite mer om hver other.Ask meg noe du vil like a vite om meg, vil jeg gjerne svare deg. Her er noen av bildene mine og jeg haper dere vil like dem. Haper a lese fra deg soon.Take godt vare pa deg selv for meg.

Steve.

Undo edits

Hello there,
Thanks for the message you sent to me am so glad that you take your time to write me really sound so good and I must say that you look so beautiful in your picture.I would love to talk first a little about myself,
There is so much to explore when you try to get to know me, although uncomplicated and straight forward, I'm Steve by name , single with one boy but he is a big boy now 25 years old and he is living on his own in USA .Am strong to do whatever i want to am strong at heart. I like camping, hiking and tennis. I'm easy going, I hate being bored and I don't like to argue. Funny people are my favorites. I like fishing. I am not one who stays on the same routine as I like to see that everyone is comfortable and having a good time. There are alot of things in life that I value, honesty, hard work, thinking of others before yourself. My biggest thing is responsibilities and priorities, if you can't take care of these things then you will always struggle through life. Also I like taking walks when i can. I enjoy having drinks on weekends and having a good time with friends.And getting along with everyone but most of all I love the feeling of helping others and trying to get them to smile. It is the most incredible feeling seeing someone's face light up knowing you are solely responsible for putting it there.
I was born in Australia in the state of Victoria and migrated to South Africa with my father when I was 5 years old, my very first air plane trip. I lived in SouthAfrica for years, I live my life there and i was working as Veterinary nurse for about 28 years, I then moved to Australia after the death of my parents last year June and I continue with my late mum's Gem stones business this year february and that is what am doing now as my job.I hope that everything can work for us we are both serious about this relationship if things work between us we can move on with our lives wherever we decide to live but I guess Norway, somewhere in Europe or anywhere else you will love us to live in the world. As a matter of fact i didnt live in Norway but I came to Norway with a friend of mine on holiday and my friend is a Norwegain he also lives in Australia As am still in Norway now I like this country and am ready to start a new life here with someone like you if we like each other.Norway is a good country i like people here and I was also told a lot about Norwegian women that they know the value of men and how to make a man happy, So i decided to join Norwegian dating site, honestly my friend helped me to set up my profile, so that is why am on the site to see if I will meet my "Mrs Right". Now I have decided to start a new life in Norway but i have to work on my late mother business that is why in few days i will travel to Malaysia on a business trip. I may be there for just 10 days then I will come back to Norway.I will like to meet you before i go to Malaysia or when i come back then we will see if we will like each other and we will start from there .

Am a new to online dating and I never spoke to many women online , but just only some few women who were interested in getting a man just for one night stand if you know what i mean and to be sincere, reading your profile by translation for better understand, looked great and it really held my attention, it made me know a bit more about you. I'm actually new to this online dating thing and joined with the aim of meeting someone I can spend the rest of my life with, Someone who knows what she wants in a man like me and isn't scared of expressing her feelings. I have been in 2 relationships after I lost my wife 8 years ago but things were not working between us. So since then I have been taking my time and i don't want to date any wrong woman again but a woman who knows the value of a man and who is young at heart, if things work well between us i can easily relocate that is not a problem for me but I would like to have a partner who is committed, loving, sensual, caring and romantic. One who will not be afraid of trying new things. A partner who is sincere and doesn't cheat. I like a woman who is loyal and has a strong sense of family. I'm seeking a life long partner who I will trust with everything I have. A loving one, One that will stand beside me through life's little ups and downs, One that can give not just take. Look i have alot of love to give you but just give me the chance to love you and prove myself to you. I dont cheat or play games with people's feelings, its not my way.
My favourite phrase...my words to live by....."Everything happen for a reason". I know it sounds corny, but there is a lesson to be learned in everything we experience, good or bad. Ya, ya, ya,yo,yo,yo,ya,yo,ya,yo .........don't mind me!...lol. Please send me some thoughts and let me know if you still have interest in me .I would like to chat with you on msn messenger and maybe we can get to know a bit more about each other. I have added you to my msn messenger so that we can chat and get to know more about each other.Ask me anything you will like to know about me i will be glad to answer you .Here are some of my pictures and i hope you will like them .Hope to read from you soon.Take good care of yourself for me.
Steve .

Letter 2

Hei kj?resten, unnskyld at jeg ikke skrev dere tilbake i sin tid fordi jeg har v?rt travelt for min tur til Malaysia i morgen kveld pa en forretningsreise som jeg har fortalt dere i brevet mitt da jeg vil v?re tilbake i 8 til 10 dager, men vennligst lofte om at du vil holde kontakten med meg via e-post eller vi chatte pa nettet og jeg vil ogsa kontakte deg sa snart jeg kommer i Malaysia.
Kj?re jeg ma fortelle deg at jeg elsker everythingS du sa om deg selv og din livsstil du virkelig hores sa bra for meg virker det som vi har mye til felles, jeg haper jeg vil v?re mannen til a gjore deg happy.To gi deg en ?rlig beskrivelse av meg selv, spurte jeg en venn til a dele sin mening, sier han, Steve du er en ekte mann, - snill, considderate, smart, - noen ganger litt lat, men mesteparten av tiden apen for morsomme ting a gjore!Du er en ekte venn, noen a stole pa, - noen som alltid er villig til a hjelpe ut en annen som er i trouble.Wether han rett eller ikke, kan jeg ikke si ... men kj?re det er opp til deg a finne ut nar du far vite me.I vil fortelle om noen av mine interesser, bruker jeg a spille tennis i konkurransen tre dager i uken for han flyttet til Norway.I som fiske, camping og fotturer . Mine andre hobbyer er swiming, strikking, strand, matlaging, og spille spill pa internett som en person jeg easy going, men intellektuell. Jeg hater sneversynt. Jeg liker mye ting som for. kultur, mote folk, diskusjoner, god mat og sport. Jeg dynamisk, nysgjerrig, rask og jeg hater logner, eller utro mennesker, som dansing men har ikke gjort det i mange maneder, jeg bruker a gjore det 3 dager i uken for, er du en god danser? hvis ikke vi jeg kan l?re deg hehehe.I er en kristen og deltok pa en lokal menighet jeg har laget noen virkelig fine venner i kirken, men jeg gjorde egentlig ikke ga til sa mye na.

Du vet at livet er ikke lett jeg har v?rt gjennom mye i livet mitt, men livet er ikke ment a v?re lett er det alltid en utfordring for oss a til a legge fortiden bak oss og gjore det beste ut av livet med den neste personen som kommer inn i var life.I ma ga videre bli lykkelig igjen om vi liker hverandre nar vi motes i person haper du vil v?re den kvinnen a gjore meg lykkelig for resten av mine life.As for meg vil jeg gjore deg en lykkelig kvinne, og du vil ha all min kj?rlighet, er at en promise.But du ma forsta at jeg ikke en perfekt mann, men jeg alltid gjor mitt beste med noen jeg elsker. De er noe mat jeg liker italiensk og kinesisk food.pizza, spesielt stekt ris, lasagne, nachos , spaghetti bolognese, bakverk, fersk frukt og gronnsaker, ETC.

Jeg sa mye gleder oss til a mote deg nar det riktige tidspunktet for oss a motes og starter et nytt liv med en kvinne som vil elske meg for hvordan jeg er, stol pa meg elske hverandre. Og tilbringe resten av vare liv sammen haper dere vil v?re woman.As lang var skjebne gi oss pa dette earth.I liker ikke a argumentere Jeg liker a sitte ned og snakke om hva problemet er ... du kan si ting in hast av oyeblikket, og aldri du ville ta det back.Good kommunikasjon er sv?rt viktig i et forhold / ekteskap andre kloke alt faller fra hverandre, er du enig med meg kj?re?.
Jeg liker a ha candle light dinner hjemme er det veldig romantisk og gi oss den spesielle tid til a dele var kj?rlighet sammen. Jeg elsker a bli gi blomster og a gi hverandre sma gaver for a vise hverandre takknemlighet og kj?rlighet til hver other.Hope jeg ikke skremte dere bort. Har jeg lagt deg pa min msn messenger, men jeg fikk ikke se deg der kan du prove a legge meg pa msn-listen hvis du har messenger pa datamaskinen. Haper a hore fra deg snart min kj?re. Her er bildet meg og min sonn pa pa treningssenteret Centar vi begge liker a trene a holde kroppen i form. Na ma jeg kj?re. Ha en fin dag.
Steve.

Hello sweetie,Am sorry that i didnt write you back in time its because i have been busy for my trip to Malaysia tomorrow evening on a business trip as i have told you in my letter then i will be back in 8 to 10 days but please promise that you will keep in touch with me by email or we chat online and i will also contact you as soon as i arrive in Malaysia .
Dear I must tell you that i love everythingS you said about your self and your life style you really sound so good to me it seems that we have a lot in common ,I hope i will be the man to make you happy.To give you an honest description of myself, I asked a friend to share his opinion, he says;Steve you are a real Man,- kind, considderate, smart, - sometimes a little lazy, but most of the time open for fun things to do! You are a real friend, someone to depend upon, - someone who are always willing to help out another who are in trouble.Wether he is right or not, I can not say... but dear it is up to you to find out when you get to know me.I will tell about some of my interests, I use to play tennis in competition three days a week before moving to Norway.I like fishing, camping, and hiking.My other hobbies are swiming,knitting,beach,cooking,and playing games on the internet as a person I'm easy going but intellectual. I hate narrow minded. I like a lot of things like for. culture, meeting people, discussions, good food and sports. I'm dynamic, curious, fast and I hate lies, or unfaithful people ,Like dancing but have not done it for many months, I use to do it 3 days a week before,are you a good dancer? if not we i can teach you hehehe.I am a Christian and attended a local church I have made some really nice friends in the church but i didn't really go to so much now.

You know that life is not easy i have been through alot in my life but life not meant to be easy there are always a challenge for us to to put the past behind us and make the best of life with the next person that comes into our life.I must move on be happy again if we like each other whenever we meet in person hope you will be the woman to make me happy for the rest of my life.As for me i will make you an happy woman and you will have all my love,that is a promise.But you must understand that am not a perfect man but i always do my best with someone i love .Those are some food i like Italian & Chinese food.pizza, special fried rice, lasagne, nachos,spaghetti bolognese,pastries, fresh fruits & vegetable,ETC.

I am so much looking forward to meet you when its right time for us to meet and starting a new life with a woman that will love me for how I am, trust me love each other. And spend rest of our liVes together hope you will be the woman.As long our destiny give us on this earth.I don't like to argue I like to sit down and talk about what the problem is...you can say thing in the haste of the moment and you would never take it back.Good communication is very important In a relationship/marriage other wise it all falls apart,do you agree with me dear?.
I like to have candle light dinner at home it is very romantic and give us that special time to share our love together. I love being give flowers and to give each other little special gifts to show each other appreciation and love for each other.Hope i didnt scared you away .I have added you on my msn messenger but i didnt see you there can you try to add me on your msn list if you have messenger on your computer. Hope to hear from you soon my dear .Here is the picture me and my son at the at fitness centar we both like exercising to keep our body fit .Now I have to dear .have a nice day .
Steve .

Letter 3

Hello,my love sorry you have already left online before I came online I really miss you my lovely woman.
I'm going to write on all the bricks I MISS U and I wish that one falls on ur head,so that u know how it hurts when u miss someone special like u.
Today I woke up with a pain in my heart, I didn't know where it came from until my mind reminded me that it's the pain of missing you.But tomorrow i will do my best to chat with you online because I miss chatting with you honey.Thinking about you all the time hope you feel the same way sweetie .
Right now I want to take me shower from because I have anther appointment with my late mother lawyer there is some papers needed to be sign by me.
Sleep well my lovely woman and make sure that you dream about us.
Your man Steve .

Letter 4

Hello my love ,
just slowly growing into a beautiful relationship that only you and I can understand. You are my soul mate, my best friend, my inspiration, my loverand you are my everything because you mean a lot to me my love.All I was thinking yesterday was to by with you and celebrate Norwegian day with you my love but am sure next year will be you and I,I promise you my baby girl but I hope you had fun yesterday my love.I feel so happy just being with you this way. You're my baby, and will forever be my baby. You'll will always be the love of my life.I love you with every beating piece of my heart. Every train of thought turns to you. You are the most wonderful, smart, talented woman,you are a gift to me my love .I have been busy since yesterday my love that was why I could not be online for you but I will be online for you tonight your time my love because I have miss chatting with you my love .Am doing all I could here so that I will be home with you soon . I love you with all my heart.Have a nice day and I will be thinking about you and about us my love .Kiss and huge from your man Steve.

Letter 5

Hello sweetheart.my love i dream so much about us especially last night my love ,you and i were making love together.
My dream last night goes like this ,as i enter the room filled with candles slowly burning a shape of a female body slim and slender a shadow in the dark. i walked towards the body each step i take is getting closer to a the smell of your sweet perfume. Then i see through dressing gown seductively covers your body hiding your sexy bra and knickers . As i get close i slowly move your hair to the side and kiss the side of your neck, every touch so delicate and romantic the hands enter the dressing gown and in a slow motion it is moved my hands move slowly over the top of the bra still kissing your neck my hands move down your body only to feel the soft touch of your knickers which covers your pussy which i beg you to touch. i undo the bra and run my hands across your breasts touching your nipples making them hard i turn you around and start kissing your beautiful lips playing with your boobs. i lay you down on the bed and slowly remove your knickers. Kisses are plenty my fingers move across your pussy as i seduce you with every touch. Your pussy starts to get all wet as i play with it at the same time i suck on your hard nipples passion fills the room. your hands begin to move across my body till you find my enlarged penis and you begin to play with my penis and sucking it .i put my hand into your pussy. slowly i move up your body as my dick gets closer to your pussy. All wet and ready for love making i slowly place my dick inside your pussy. With the slow motion backward and foward deep inside you feel every movement. the movements get quicker as we get more intensived in the making of sweet love to each other. As the minutes past by your climax is stronger till you have a orgasm then with a sudden rush you feel my cum as it enters your pussy which is now wetter than ever. Then we sleep next to each other and cuddle till we fall asleep in each others arms. the next morning we wake up and we make love all over again. As we get out of bed we go for a shower where we wash each others bodies as we slowly soap up our bodies we again get each other horny and wet so we decided to make love to each other in the shower.Baby I hope i get you horny and wet with what i wrote i can't wait to do this to you and make our dream come true . You are the woman for me and I love you very much.Our dream will soon come true.thinking of you. Thanks for your love. I just wanted you to know how truly I deeply love you and how much I deeply care for you. nothing could change the way I feel about you and us as a new couple to be.I hope you knew this and if you didn't, hopefully you'll know this now and forever. I love you very much.Sorry my love i was so busy today and I just got up about 1 ago and i started writing you this letter about my dream.Sorry for not my bad internet .Kiess and huge from your man Steve. .

Letter 6

Hello my Angel how are you and I hope you enjoy your weekend my love .I understand that you were tired and you need your beautiful sleep.please love make sure you dream about us .I miss you so deeply ,look at the SUN
&
you see TIME..
look in the HEART
&
you see LOVE..
look in the EYES
&
you see LIFE..
look at your Email
&
see who's REMEMBERING You .I love you so much with all my heart.Kiss
Yours Steve your man .
P S talk to you later today my magic lover .

Letter 7

ACCOUNT NAME- GABRIEL SODUNKE
ACCOUNT NUMBER-22619040
SORT CODE-403124
IBAN-GB98MIDL40312422619040
BIC-MIDLGB2102M

BANK ADDRESS- 2-4 ST ANN'S SQUARE, MANCHESTER M2 7HD United Kindom.

LOVE YOU WITH ALL MY HEART .
Yours Steve .

 

   

   

Created: 2012-10-24    Last updated: 2012-10-24    Views: 292